Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Ovrpa;5 Abril 13, 2001
Bahk1 Avac Ovrpa;1 #i,adag [ar[aranax5 qa[ylov;yan yv ;a.man Dyan myro3 #isovsi Krisdosi1 Hsgovmi Avydarannyr76

#owh73.16-18.1

>ovg722.1-65

Marg714.27-72

Mad;726.31-56

 

            #isovs Bydrosi ovranali gu cov,age

 

       Hon #isovs usav anonx7

       6 A3s ci,yr tovk polort al bidi lkek zis5 orowhydyv Sovrp cirku g4use78Bidi sbannym hiwivu yv h0din o[qarnyru bidi xrovin91 Pa3x 3arov;ivn a-nyles ydk` 2yzme aa] Calilya bidi yr;am1

       Bydros badasqanyx7

       6 No3nisg y;e poloru lkyn kyz5 ys bidi [lky4m1

       #isovs usav anor7

       6 G4usym kyzi or a3s ci,yr aka.a.u [gan[a/ tovn yryk ancam bidi ovranas zis1

       Bydros usav7

       6 No3nis y;e my-nil bedk ulla3 kyzi hamar5 kyz bidi [ovranam1

       No3nu g4usein polor a,agyrdnyrn al1

 

       #isovs Cy;symanii me]

 

       Aba #isovs ir a,agyrdnyrovn hyd ygav dy. Mu5 orovn anovnu Cyhsymani er5 yv usav anonx7

       6 Hos nsdyxek5 min[yv or ys yr;am a.0;ym1

       Yv ir hyd a-av Bydrosu yv Zypateosi yrgov ortinyru1 Drdovm er ov gu dacnaber1 A3n adyn usav anonx7

       6 Hocin my-nylov asdijan drdovm e7 hos gyxek yv in/I hyd ar;o4vn mnaxek1

       Aba ki[ mu a-a] cnax yv yrysin wra3 cydin ‘-ovylow a.0;yx5 usylow7

       6 Ha3r im5 y;e garyli e5 a3s pa=agu hy-axo4vr in2me5 pa3x o4[ ;e in[bes or ys g4ovzyym5 a3l in[bes or tovn g4ovzys1

       #ydo3 wyratar2av yryk a,agyrdnyrovn m0d yv zanonk knaxa/ cdav1 Bydrosi usav7

       6 {grxa|k  =am mu ar;ovn mnal in/I hyd1 Ar;ovn mnaxek yv a.0;yxek5 orbeszi ‘or2ov;yan me] [i3nak1 Hocin 30=ar grna3 ullal5 pa3x marminu dgar e1

       Grgin5 yrgrort ancam ullalo5 #isovs cnax a.0;ylov yv usav7

       6 Ha3r im5 y;e garyli e` a3s =apagu ho. Hy-ana3 in2me5 aba ;e o[` bidi qmym za3n7 kov gamkt ;o. ulla31

       Wyratar2av yv tar2yla ir a,agyrdnyru knaxa/ cdav7 anonx a[kyru [ein paxovyr1 3isovs tar2yla 2cyx zirynk ov cnax yv yrrort ancam a.0;yx` no3n q0skyru usylow1 Aba wyratar2av ir a,agyrdnyrovn m0d yv usav7

       6 Asge ydk knaxek yv hancsdaxek7 pa3x aha =amu hasa/ e yv Martov Ortin my.avor martox 2y-ku bidi 3an2novi1 Ylek yr;ank a3sdy.en5 orowhydyv zis madno.u ahavasin hasav1

 

       #isovsi 2yrpagalov;ivnu

 

       Dagavin gu q0ser5 yrp aha gyav #ovtan` dasnyrgov a,agyrdnyren negu1 Iryn hyd er sovryrow yv piryrow zinova/ my/ ampoq mu` avac kahananyrovn yv =o.owovrti yrexnyrovn go.me .rgova/1 #isovsu madno.u anonx n,an dova/ er5 usylow7

       6 Ow or hampovrym` aniga e #isovsu5 2yrpagalyxek za3n1

       #ovta ,ovdow m0dyxav #isovsi yv usav7

       6 O.]o43n wartaby4d56 yv hampovryx za3n1

       #isovs usav anor7

       6 Paryga4,5 asor hama|r ygar1

       Aba m0dyxan5 p-nyxin #isovsu yv 2yrpagalyxin1 Yv aha #isovsi hyd y.o.nyren megu 2y-ku yrgaryx yv sovru ka,ylow` sargav Kahana3abydin /a-a3in  yv anor agan]u gdryx1 #isovs usav anor7

       6 Sovrt dy.i tir5 orowhydyv o4w or sovr g4a-ne` sovrow bidi my.mi1 Gu gar/ys ;e [y|m grnar H0rs a.a[yl5 or hima avyli kan dasnyrgov covnt hry,dag .rge in/i1 Saga3n in[be|s bidi iragananan Sovrp cirkyrovn me] crova/nyru5 ;e a3sbes bedk e ulla31

       Aba #isovs ampoqin ta-nalow usav7

       6 Avaza|g ym or a3tbes sovryrow yv piryrow wras tu 3ar2agik` zis 2yrpagalylov hamar1 Amen 0r 2/zi hyd dajarin me] gu nsdei yv g4ovzovxanei ov [2yrpagalyxik zis1 Pa3x a3s poloru gu badahin5 orbeszi Sovrp cirkyrovn me] marcarenyrovn usa/nyru iragananan1

       A3n adyn a,agyrdnyru polorn al 2cyxin zink ov ‘aqan1

 

        

Mad;726.57-75

 

            #isovs hryanyrov adyanin a-]yv

 

       Anonk 2yrpagalyxin #isovsu yv darin Ga3ia’a Kahana3abydin dovnu5 ovr )renku ovzovxi[nyru yv yryexnyru havakova/ ein1 Bydros hy-oven gu hydyver #isovsi5 min[yv Kahana3abydin dan cavihu5 ovr mdnylow nsdav sbasavornyrovn hyd` dysnylov hamar ;e wyr]u in[ bidi ulla1 Min[ a3t5 avac kahananyru yv ampo.] Adyanu gu ]ana3in

#isovsi tem sovd wga3ov;ivn cdnyl5 orbeszi za3n sbannyn1 Pa3x [cdan5 haga-ag anor or ,ad mu sovd wganyr al ygan1 I wyr]o3` yrgov sovd wganyr ygan yv usin7

       6 A3s marti g4user7 8Ys grnam Asodv/o3 dajaru kantyl yv yryk 0ren ,inyl za3n91

       Kahana3abydu odki ylav yv harxovx #isovsi7

       6 Kyzi tem y.a/ a3s ampasdanov;ivnnyrovn badsqan mu bidi [da|s1

       Pa3x #isovs lov- gu mnar1 Kahana3abydu tar2yal harxovx #isovsi7

       6 Gyrtami Asdov/o3 anovnow use4 myzi ;e to|vn ys Krisdosu5 Asdov/o3 ortin1

       #isovs badasqanyx7

       6 To4vn g4usys1 Pa3x g4usym 2yzi76 Asge ydk bidi dysnek Martov Ortin` amynaz0r Asdov/o3 a] go.mu msda/7 yv bidi dysnek or gov ca3 yrginki ambyrovn me]en1

       Asor wra35 Kahana3abydu ir wyrargovn bad-yx yv usav7

       6Ha3ho3yx7 al I|n[ bedk ovnink wganyrov7 aha hima lsyxink ura/ ha3ho3ov;ivnu1 I|n[ gu mda/ek1

       Anonk badasqanyxin7

       6 Mahabard e1

       Aba sgsan hknyl anor yrysin yv /y/yxin za3n7 omank g4abdagein zink ov gu harxnein7

       6 Krisdo4s5 cidxir o|w e kyzi zarno.u1

 

       Bydros g4ovrana3 #isovsu

 

       Min[ Bydros tovrsu cavi;in me] nsda/ er5 a.aqin mu m0dyxav yv usav7

       6 Tovs al Calilyaxi #isovsin hyd eir1

       Bydros polorin timax ovraxav yv usav7

       6 {y4m cidyr ;e i4n[ pani masin gu q0sis1

       Yrp cavi;en tovrs g4yller5 tran a-]yv ovri, gin mu dysav zink yv hon y.l.nyrovn usav7

       6 Asiga al Nazowryxi #isovsin hyd er1

       Bydros tar2yal ovraxav yv usav7

       6 G4yrtnovm or [ym jan[nar a3t martu1

       Ki[ ydk hon cdnovo.nyru m0dyxan yv usin Bydrosi7

       6 Irabes or tovn al anonxme ys5 kani q0sagxov;yant ,y,du kyz gu madne1

       Bydros inkzink ani/ylow` sgsav yrtovm unyl yv usyl7

       6 A3t martu [ym jan[nar1

       Yv no3n bahovn aka.a.u gan[yx1 Bydros 3i,yx #isovsi q0sku5 ;e 8Dagavin aka.a.u [gan[a/` yryk ancam bidi ovranas zis91 Yv tovrs yllylow` laxav ta-nacin1

 

 

#owh718.2-27

 

 

#owh718.28-19.16

 

Garc ;a.man76

Yrym711.18-12.8

Ysa3752.13-53.12

Imasd72.1-22

Zak712.8-14

A7 Byd73.17-20

 

            Orowhydyv avyli lav e parik cor/ylow [ar[arovil y;e Asdov/o3 gamku adiga e5 kan ;e [arik cor/ylow1

 

       Krisdosi e]ku t=oqk yv 3a.;anagu

 

       Krisdos al5 meg ancamovan hamar [ar[arovyxav myr my.kyrovn hamar5 artaru` my.avornyrovs hamar5 orbeszi myz Asdov/o3 m0dyxne1 Yv ;ebed my-av marminow5 pa3x gyntani mnax hociow1 Yv hociow al` cnax karozyx pandargova/ hocinyrovn5 oronk adyn0k [hnazantyxan Asdov/o35 yrp aniga nyro.amdov;yamp gu hampyrer1 G4agnargym No3i 0ryrovn yrp aniga dabanu gu ,iner5 orow ,ad ki[yr5 mia3n ov;u hoci azadyxan ]ovren1

 

Mad;727.57-61

 

            #isovsi ;a.ovmu

 

       Yrp yrygo3 y.av5 #owse’ anovnow harovsd megu5 or Arima;ya3en er yv or ink al a,agyrda/ er #isovsi5 cnax Bi.adosi m0d yv qntryx or #isovsi marminu iryn drovi1 Bi.ados hrama3yx or dan marminu1 #owse’ marminu a-nylow` makovr gdavow badankyx yv trav =a3-a’or nor paxova/ cyryzmani mu me]1 Aba cyryzmani movdkin my/ kar mu cloryx orbes ga’ari[ yv cnax1 Hon ein Mariam Macta.ynaxin yv mivs Mariamu5 oronk nsda/ ein cyryzmanin timaxu1

           

 Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001