Visit Our main site www.sourphagop.org 
                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Abril 1, 2001

Z7 Givrage Ka-asnortax My/ Bahox

CALSDYAN 

Ysa3i Marcarei Cirken ( 66.1-24 )

                Deru a3sbes g\use 76 8 Yrginku im a;o-s e yv Yrgiru` odkyrovs badovantanu1 I|n[bisi dovn bidi ,inek in/i hamar5 gam o|vr bidi ulla3 im hancsdawa3rs7 orowhydyv yrginkn ov yrgiru y4s sdy./yr ym yv ims yn56 g\use Deru1 Saga3n ys bidi pnagim ano4r me]` or hyz e yv ka.xr5 yv yrgiv.a/ov;yamp gu hnazanti im q0skyrovs1

       Calow an0ren martovn5 anor` in/i yz zohylu martasbanov;yan hamaz0r e5 o[qar zohylu` ,ovn mor;ylov5 na,ih madovxanylu` qozi arivn un/a3ylov5 yv im anovnis gntrovg /qylu` in/i ha3ho3ylov5 orowhydyv irynk irynx xangov;ivnnyru gadaryxin yv hociow irynx car,yli gov-kyrovn ‘aryxan1

       Ovsdi ys al hrabaragav bidi qa3da-agym zirynk yv irynx my.kyrovn ‘oqarenu bidi hadovxanym irynx7 orowhydyv gan[yxi zirynk yv [lsyxin zis5 q0syxa3 yv mdig [urin5 yv urin a3n in[ or [ar e im a[kis5 undryxin a3n in[ or gamkis haga-ag er91

       Lsyxe4k Diro] badcamu5 o4w asdova/awaqnyr7 2yz ado. yv 2yz zzovyli hamaro.nyrovn usek5 o4w y.pa3rnyr5 ;e Diro] anovnu bidi ‘a-avorovi yv a3t ‘a-ku 2yr ovraqov;yan me] bidi ardaxola35 isg irynk am0;ow bidi mnan1

       Aha  ka.aken a.a.ag mu gu lsovi5 2a3nu mu` or dajaren gov ca31 Diro] 2a3nn e5 or iryn haga-ago.nyrovn hadovxanylik badi=u gu wj-e1

       Garyli| pan e or gin mu haziv 3.axa/` /ni5 or yrgovnki xav [ka,e yv a-anx yrgovnki arov zavag mu /ni1

       Mi;e lsova|/ gam dysnova|/ pan e or yrgiru meg 0rovan me] 3.ana3 yv meg ancamen ampo.] azc mu /ni1 Pa3x aha Sionu a3tbe4s 3.axav yv /nav ir zavagnyru1

       8Y4s a3t 3o3su dovi kyzi5 yv tovn zis mo-xar56 g\use Deru56 mo-xar or y4s e or g\usdy./ym amovlu yv /nano.u956 g\use kov Asdova/t1

       Ovraqaxi4r5 Yrovsa.em yv tovk Yrovsa.emu siro.nyr5 a3ndy. d0n gadarylov havakovyxek7 anor hyd miasin ovraqaxek yv xn/axek tovk` or anor hamar nsda/ sovc g\uneik5 kani gadaryal mqi;arov;ivn bidi cdnek anor ma3ragan cirgin me]5 yv gov,d ov gov- bidi wa3ylek anor calik ‘a-ku1

       Orowhydyv Deru a3sbes g\use76 8Ahavasig ys qa.a.ov;yamp bidi o.o.ym zirynk5 cydi mu bes5 azcyrov ‘a-kow bidi /a/gym5 3ortahos hy.y.i mu bes1 Anonx zavagnyru  ovsyrov wra3 bidi pyrovin yv /ovngyrov wra3 bidi ccovyovin1 In[bes ma3r mu gu ccove ir manovgu5 a3nbes bidi ccovym 2yz yv Yrovsa.emi me] mqi;arov;ivn bidi cdnek91

       A3o45 bidi dysnek a3s panyru yv 2yr marminnyru talar qodi bes bidi ;armanan1Diro] 2y-ku bahaban bidi ulla3 ir yrgiv.a/nyrovn wra35 isg anhavadnyrov clqovn orbes sba-nalik bidi gaqovi5 orowhydyv aha Deru gov ca3 gragi bes yv anor ga-kyru` mrrigi bes5 ir pargov;yamp hadovxanylov yv poxawa- gragow pna]n]ylov1

       A3o45 Deru gragow bidi tade ampo.] a,qarhu5 ir sovrow bidi tade polor martigu5 yv ,ad bidi ullan  Diro] sovrow ingo.nyru1

       8Anonk or makrov;yan 3adovg /esyre g\anxnin` bardeznyrov me] gov-kyr ba,dylov hamar5 yv srahnyrov me] ka,ova/` qozi mis5 car,yli gyntaninyr yv movg g\ovdyn5 miasin bidi pna]n]ovin56 g\use Deru56 orowhydyv ys cidym irynx /a/ovg cor/yrn ov qorhovrtnyru1 Aha ys gov cam polor azcyrn ov =o.owovrtnyru havakylov1

       Anonk bidi can yv im ‘a-ks dysnyn1

       Anonxme in/i havadarim mnaxo.nyrovn wra3 n,an bidi tnym5 yv a3t ‘rgova/nyru bidi .rgym polor azcyrovn5 tebi Sbania5 Libia5 Litia5 “-ivcia5 Giligia yv #ovnasdan5 yv min[yv hy-avor g.zinyr oronk im anovns [yn lsa/ yv ‘a-ks [yn dysa/1 Anonk a3s azcyrovn bidi badmyn im ‘a-ks yv anovns5 yv polor azcyrovn me]en 2yr y.pa3rnyru cdnylow` zanonk in/I bidi pyryn 2iyrow ov ga-kyrow5 yv 2iakar, /a/gavor cahavoragnyrow5 a3nbes` in[bes Isra3eli ortinyru sa.mosylow im dajars gov ca3in irynx zohyru in/i pyrylow5 yv ys anonx me]en in/i hamar kahananyr ov .yvdaxinyr bidi undrym56 g\use Deru1

       Yv in[bes nor yrginkn ov nor yrgiru zor aha ys g\usdy./ym in2mow bidi co3adyvyn5 a3nbes al 2yr syrovntn ov 2yr anovnu in2mow bidi co3adyvyn56 g\use Deru1

Amse amis yv ,apa;e ,apa; amen mart Yrovsa.em bidi ca3 in/i yrgrbacylov56 g\use Der Asdova/56 yv irynx tar2in bidi dysnyn in/i tem my.an[a/  martox tiagnyru5 oronx wra3en ortyru bidi [bagin5 yv oronk antatar bidi a3rin5 polor martox 0rinag ullalov hamar91

 

B0sos A-akyali Go.me Go.osaxinyrovn crova/ namagen ( 2.16-3.17 )

            Garyvorov;ivn mi4 dak anonx oronk 2yz gu knnatadyn ;e in[o4v [ek bahyr ovdylov yv qmylov5 d0nagadarov;yanx ganonnyru7 orowhydyv a3t poloru calik iraganov;yanx ,ovkn ein5 isg iraganov;ivnu Krisdosi me] e1

       {ulla3 or oyve megu ir qsdagr0nov;yamp5 hry,dagnyrovn dova/ garyvorov;yamp yv zanazan panyrov dysilknyrow 2yz moloryxne yv mrxanagen zrge7 orowhydyv a3tbisinyru martga3in hbardov;yne darova/ yn yv g\ovzyn irynk zirynk bardatryl 2yzi1 Anonk gab [ovnin Clovqin` Krisdosi hyd7 min[ty- marminu` Krisdosi ygy.yxin5 ir polor 30tyrow ov gabyrow Clovqin gabova/ ov miaxa/5 ange g\a-ne ir ajovmu5 Asdov/o3 gamkin hama2a3n1

       Kani Krisdosi hyd my-ak yv pnov;yan o3=yrov dirabydov;ynen tovrs ygak5 in[o|v gu ,arovnagek abril a3nbes` orbes ;e 2yr gyanku a,qarhen gaqovm ovnynar5 yv gu hnazantik martox go.me drova/ yv ovsovxova/ badovirannyrov5 in[bes7 8Mi4 m0dynar5 mi4 ovdyr5mi4 tb[ir95 yva3ln1 Asonk polorn al panyr yn` oronk cor/a/ov;yamp gu ‘janan1 A3tbes badoviro.nyru imasdovn grnan ;ovil` irynx paryba,dagan inknagam arda3a3dov;ivnnyrow5 qsdagr0nov;yamp yv marminu anqna3 gyrbow jn,ylow5 pa3x a3s panyru oyve ar=ek [ovnin yv mia3n marminu pavararylov gu /a-a3yn1

       Kani or 3arov;ivn a-ik Krisdosi hyd5 a3sovhydyv 2yr ov,atrov;ivnu yrgink tar2ovxek5 orowhydyv hon e Krisdos5 H0r a] go.mu nsda/1 Yrgnavor panyrov masin qorhyxek yv o[ yrgravor panyrov7 orowhydyv tovk a3s a,qarhin hamar my-ak5 orbeszi Krisdosi hyd miasin abrik a3n gyankow or Asdova/ wyrabaha/ e 2yzi1 Isg yrp Krisdos` myr gyanku` 3a3dnovi5 a3n adyn tovk al ‘a-kow bidi 3a3dnovik anor hyd1

       Hydyvapar my-xovxe4k 2yr me] yrgravor xangov;ivnnyru5 a3sinkn` 2yzme tovrs wanyxek bo-ngov;ivnu5 b./ov;ivnu5 girku5 [ar xangov;ivnu yv acahov;ivnu or g-aba,dov;ivn e5 orowhydyv a3t poloru Asdov/o3 anhnazant martox cor/yrn yn5 yv Asdova/ bidi bad=e zanonk1 Naqabes tovk al a3t poloru g\uneik5 yrp dagavin a3t xangov;ivnnyrow g\abreik1 Pa3x hima 2yzme tovrs nyrdyxek pargov;ivnu5 za3rov;ivn gam lgdi q0sk [lsovi1 Sovd mi q0sik irarov1 Mo-xek 2yr hin gyankn ov naqgin cor/yru5 yv nor mart y.ek` 2yr Arari[in badgyrin hama2a3n norocovylow5 orbeszi zAsdova/ jan[nak1 Ancam mu or norocovyxak` a4l [ga3 hrya3 gam hy;anos5 ;l’adova/ gam an;l’ad5 parparos5 wa3ryni5 /a-a3 gam azad7 ga3 mia3n Krisdos5 or amen in[ e yv polorin me]1

       Hydyvapar5 orbes Asdov/o3 go.me  undrova/ ov srpova/ yv ir seru wa3ylo. Martig` c;asird y.ek7 y.ek o.orma/5 ka.xr5 qonarh5 hyz yv harpyradar1 Irarov hanteb hantovr=o. y.ek7 yv nyryxek irarov5 yrp megt mivsin tem drdovn] mu ovnynak1 In[bes Asdova/ Krisdosi mi]oxav nyryx 2yzi5 a3nbes al tovk irarov nyryxek1 Yv a3s polorin wra3` avyli ser ovnyxek5 orowhydyv seru amen in[i ampo.]axovxi[ ,a.aqn e1 @yr srdyrovn me] krisdosi qa.a.ov;ivnu ;o. ;acavore5 orowhydyv Asdova/ a3t qa.a.ov;yan gan[yx 2yz meg marmni me]5 or Krisdosi ygy.yxin e1 Ovsdi ,norhagal y.ek Asdov/o31

       :o. Krisdosi q0sku 2yr me] pnagi ir ampo.] harsdov;yamp5 orbeszi  gadaryal imasdov;yamp sorwyxnek irarov yv zirar qradek5 yv sa.mosnyrow5 0rhnov;ivnnyrow ov hocyvor  yrcyrow 2yr sirdyrovn me] ,norhagalov;yamp zAsdova/ 0rhnek1 Yv in[ or al unek5 q0skow ;e cor/ow5 mi,d Der #isovsi anovnow urek5 anor mi]oxav cohov;ivn 3a3dnylow H0r Asdov/o31

 

#isovs Krisdosi Avydaranen usd Mad;eosi ( 22.34-23.39 )

       Yrp ‘arysyxinyru lsyxin ;e #isovs satovgyxinyru baban2yxovx5 irarov kow ygan1 anonxme megu5 0rensced mu5 #isovsu ‘or2ylov hamar harxovx78Wartaby4d5 )renkin me] o|rn e my/aco3n badoviranu91 #isovs usav anor 8Sire kov Der Asdova/t ampo.] sirdowt5 ampo.] hociowt yv ampo.] midkowt1 Asiga e my/aco3n yv a-a]in badoviranu1 Yrgrortu asor nman e5Sire ungyrt kov an2it bes1 A3s yrgov badovirannyren gaqyal yn ampo.] )renku yv marcareov;ivnnyru91

       Yrp ‘arisyxinyru havakovyxan5 #isovs harxovx anonx5 8I|n[ gu qorhik Krisdosi5 qosdaxova/ “rgi[in masin1 Oro|vn ortin e an91 Anonk badasqanyxin7 8Tavi;i91 #isovs usav anonx7 8Pa3x in[be|s Tavi; S7 Hociow nyr,n[ova/` za3n Der gu go[e ov g\use7

Deru im Diro]s usav76 a] go.ms nsde5 min[yv ;,naminyrt odkyrovt dag tnym orbes badovantan1

       8Art5 y;e Tavi; za3n Der gu go[e5 in[be|s anor ortin g\ulla391 O[ ok grxav badasqan dal #isovsi5 yv a3t 0rovune sgsyal oyve megu [er hamar2agyr iryn harxovm ov..yl1

       Aba #isovs =o.owovrtin yv a,agyrdnyrovn usav7

       8Mowsesi a;o-u nsdan 0renki ovsovxi[nyrn ov ‘arisyxinyru1 Irynx usa/nyrovn hnazantyxek yv gadaryxek zanonk5 saga3n mi4 unek in[ or irynk g\unyn7 orowhydyv anonk gu sorwyxnyn5 pa3x [yn gadaryr1 Anonk /anr yv t=ovaragir py-nyru gu tnyn martox ovsyrovn5 min[ irynk no3n py-nyru grylov novazaco3n jicn isg [yn unyr1 In[ or g\unyn` martox yryvylov hamar g\ynyn1 Irynx crabanagnyru gu la3nxnyn yv irynx hacovsdnyrovn /obyru g\yrgnxnyn1 Un;riknyrov un;axkin badovo3 dy.yru cravyl gu siryn yv =o.owarannyrov wra3 martoxme paryvnyr untovnil yv Wartabyd5a3sinkn Ovsovxi[go[ovil1 Pa3x tovk oyve megu Wartabydmi go[ek5 orowhydyv tovk polort y.pa3rnyr ek yv meg ovsovxi[ ovnik1 Yrgri wra3 oyve megu  Ha3rmi4 go[ek5 orowhydyv tovk meg Ha3r ovnik5 or yrginki me] e1 A-a]nortmi4 go[ovik5 orowhydyv 2yr miag a-a]nortu Krisdos e1 @yr me]en my/u ;o. 2yr sbasavoru ulla31 Ow or ir an2u gu par2raxne` bidi qonarhi5 yv  ow or ir an2u gu qonarhyxne` bidi par2rana31

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or yrginki arka3ov;ivnu gu ‘agek martox a-]yv7 tovk [ek mdnyr yv ;o3l [ek dar nayv anonx or g\ovzyn mdnyl1

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or meg go.me a3rinyrovn dovnyru irynx 2y-ken gu 3a’,dagek5 mivs go.me gy./avorov;yamp 2yr a.0;ku g\yrgarek7 asor hamar avyli qisd tadabardov;ivn bidi untovnik1

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr50renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or meg go.me /ow ov xamak gu ,r]ik meg norahavad unylov hamar5 isg yrp 3a]o.ik` za3n 2yzme grgnabadig avyli cyhyni ar=ani g\unek1

       8Wa~3 2yzi5 go3r a-a]nortnyr5 g\usek7An or dajarin wra3 g\yrtnov` yrtovmu gadarylov bardavorov;yan dag [e5 pa3x an or dajarin osgiin wra3 g\yrtnov` bardavor e gadarylov1 #imarny4r5 go3ry4r7 o|r megu garyvor e5 osgi|n ;e dajaru5 or gu srpacor/e osgin1 Gam g\usek7 An or zohi sy.anin wra3 yrtovm g\une` yrtovmu gadarylov bardavorov;yan dag [e5 pa3x  an or g\yrtnov sy.anin wra3 trova/ zohin wra3` bardavor e gadarylov1 #imarny4r5 go3ry4r7 o|r megu avyli garyvor e zo|hu ;e zohasy.anu5 or gu srpacor/e zohu1 Hydyvapar5 ow or g\yrtnov sy.anin wra35 g\yrtnov ;e4 sy.anin yv ;e4 hon y.a/nyrovn wra31 Ow or g\yrtnov dajarin wra35 g\yrtnov ;e4 dajarin yv ;e4 Asdov/o3 wra35 or hon gu nsdi1

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5or ananovqin5 sami;in yv [amanin dasnortu gov dak yv g\andysek )renki garyvor bardavorov;ivnnyru5 a3sinkn` artarov;ivnu5 o.ormov;ivnu yv havadarmov;ivnu1 Asonk bedk er cor/atryl5 a-anx mivsnyru andysylov1 Go43r a-a]nortnyr5 meg go.me m=.ovgu gu kamek5 mivs go.me saga3n ov.du gu gllek1

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or bnagin ov cava;in ardakinu gu makrek5 min[ cidek ;e nyrsitin y.o. ovdylikn ov qmyliku i4n[ 3a’,dagov;yamp yv a.dy.ov;yamp 2y-k pyra/ ek1 Go43r ‘arisyxi5 naq cava;in yv bnagin nyrsu makre7 a3sbisow tovrsn al makovr g\ulla31

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or gu nmanik girow jyrmgxova/ cyryzmannyrov5 oronk ardaknabes cy.yxig g\yryvin5 pa3x nyrknabes lyxovn yn my-ylnyrov osgornyrow yv amen dysagi b./ov;yamp1 No3nbes ek tovk7 ardaknabes martox artar g\yryvik5 pa3x nyrknabes lyxovn ek gy./avorov;yamp yv an0renov;yamp1

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or marcarenyrov ,irimnyru gu ,inek yv artarnyrovn cyryzmannyru gu zartarek ov g\usek7Y;e mynk myr ha3ryrovn =amanagu abra/ ulla3ink5 marcarenyrov sbanov;yan masnagix bidi [ulla3ink1 Ahavasig5 tovk arten isg gu wga3ek ;e ortinyrn ek anonx` oronk marcarenyru godoryxin1 Caxek ampo.]axovxek 2yr ha3ryrovn gisad 2ca/ cor/u1 )2y4r5 i=yro4v /novntnyr5 in[be|s bidi garynak ‘aqovsd dal t=oqki tadabardov;ynen1 Aha5 ys 2yzi marcarenyr5 imasdovnnyr5 0renki ovsovxi[nyr bidi .rgym7 tovk anonxme omank bidi sbannek5 omank qa[ek5 ovri,nyr =o.owarannyrov me] bidi [ar[arek yv hala/ek ka.ake ka.ak1 A3sbisow polor artarnyrovn sbanov;yan masnagix y.a/ bidi ullak5 sgsyal anmy. Apeli arivnen min[yv arivnu Parakia3I orti Zakaria3i5 zor sbannyxik dajarin yv zohasy.anin me]dy.1 Hasdad cidxek5 ;e a3s polor ojirnyrovn badi=u bidi grek tovk1

       8Yrovsa.e~m5 Yrovsa.e~m5 or gu godoreir marcarenyru yv gu kargo/eir Asdov/o3 kyzi .rga/ martigu7 kani~ ancam ovzyxi ortinyrt havakyl5 in[bes havu ir 2acyru gu havake ;yvyrovn dag5 pa3x tovk5 Yrovsa.emi4 pnagi[nyr5 [ovzyxik1 Aha5 avyrag bidi ulla3 2yr dovnu1 Pa3x g\usym nayv5 a4l bidi [dysnek zis min[yv or usek7 )rhnyal ulla3 an or gov ca3 Diro] anovnow91


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001