Visit Our main site www.sourphagop.org 

Welcome to the Armenian Church Sourp Hagop Sunday School web site.

Our site is mainly in Armenian and you will need the ARASAN font to be installed on your PC to be able to read Armenian. You can download the Arasan Font from here ARASAN. Just press on the word ARASAN above and you will be directed to a site with easy instructions on how to download and install the font.

 

                       JA<OV AVYDARAN      
Giragi5 Abril 1, 2001

Z7 Givrage Ka-asnortax My/ Bahox

CALSDYAN 

Ysa3i Marcarei Cirken ( 66.1-24 )

                Deru a3sbes g\use 76 8 Yrginku im a;o-s e yv Yrgiru` odkyrovs badovantanu1 I|n[bisi dovn bidi ,inek in/i hamar5 gam o|vr bidi ulla3 im hancsdawa3rs7 orowhydyv yrginkn ov yrgiru y4s sdy./yr ym yv ims yn56 g\use Deru1 Saga3n ys bidi pnagim ano4r me]` or hyz e yv ka.xr5 yv yrgiv.a/ov;yamp gu hnazanti im q0skyrovs1

       Calow an0ren martovn5 anor` in/i yz zohylu martasbanov;yan hamaz0r e5 o[qar zohylu` ,ovn mor;ylov5 na,ih madovxanylu` qozi arivn un/a3ylov5 yv im anovnis gntrovg /qylu` in/i ha3ho3ylov5 orowhydyv irynk irynx xangov;ivnnyru gadaryxin yv hociow irynx car,yli gov-kyrovn ‘aryxan1

       Ovsdi ys al hrabaragav bidi qa3da-agym zirynk yv irynx my.kyrovn ‘oqarenu bidi hadovxanym irynx7 orowhydyv gan[yxi zirynk yv [lsyxin zis5 q0syxa3 yv mdig [urin5 yv urin a3n in[ or [ar e im a[kis5 undryxin a3n in[ or gamkis haga-ag er91

       Lsyxe4k Diro] badcamu5 o4w asdova/awaqnyr7 2yz ado. yv 2yz zzovyli hamaro.nyrovn usek5 o4w y.pa3rnyr5 ;e Diro] anovnu bidi ‘a-avorovi yv a3t ‘a-ku 2yr ovraqov;yan me] bidi ardaxola35 isg irynk am0;ow bidi mnan1

       Aha  ka.aken a.a.ag mu gu lsovi5 2a3nu mu` or dajaren gov ca31 Diro] 2a3nn e5 or iryn haga-ago.nyrovn hadovxanylik badi=u gu wj-e1

       Garyli| pan e or gin mu haziv 3.axa/` /ni5 or yrgovnki xav [ka,e yv a-anx yrgovnki arov zavag mu /ni1

       Mi;e lsova|/ gam dysnova|/ pan e or yrgiru meg 0rovan me] 3.ana3 yv meg ancamen ampo.] azc mu /ni1 Pa3x aha Sionu a3tbe4s 3.axav yv /nav ir zavagnyru1

       8Y4s a3t 3o3su dovi kyzi5 yv tovn zis mo-xar56 g\use Deru56 mo-xar or y4s e or g\usdy./ym amovlu yv /nano.u956 g\use kov Asdova/t1

       Ovraqaxi4r5 Yrovsa.em yv tovk Yrovsa.emu siro.nyr5 a3ndy. d0n gadarylov havakovyxek7 anor hyd miasin ovraqaxek yv xn/axek tovk` or anor hamar nsda/ sovc g\uneik5 kani gadaryal mqi;arov;ivn bidi cdnek anor ma3ragan cirgin me]5 yv gov,d ov gov- bidi wa3ylek anor calik ‘a-ku1

       Orowhydyv Deru a3sbes g\use76 8Ahavasig ys qa.a.ov;yamp bidi o.o.ym zirynk5 cydi mu bes5 azcyrov ‘a-kow bidi /a/gym5 3ortahos hy.y.i mu bes1 Anonx zavagnyru  ovsyrov wra3 bidi pyrovin yv /ovngyrov wra3 bidi ccovyovin1 In[bes ma3r mu gu ccove ir manovgu5 a3nbes bidi ccovym 2yz yv Yrovsa.emi me] mqi;arov;ivn bidi cdnek91

       A3o45 bidi dysnek a3s panyru yv 2yr marminnyru talar qodi bes bidi ;armanan1Diro] 2y-ku bahaban bidi ulla3 ir yrgiv.a/nyrovn wra35 isg anhavadnyrov clqovn orbes sba-nalik bidi gaqovi5 orowhydyv aha Deru gov ca3 gragi bes yv anor ga-kyru` mrrigi bes5 ir pargov;yamp hadovxanylov yv poxawa- gragow pna]n]ylov1

       A3o45 Deru gragow bidi tade ampo.] a,qarhu5 ir sovrow bidi tade polor martigu5 yv ,ad bidi ullan  Diro] sovrow ingo.nyru1

       8Anonk or makrov;yan 3adovg /esyre g\anxnin` bardeznyrov me] gov-kyr ba,dylov hamar5 yv srahnyrov me] ka,ova/` qozi mis5 car,yli gyntaninyr yv movg g\ovdyn5 miasin bidi pna]n]ovin56 g\use Deru56 orowhydyv ys cidym irynx /a/ovg cor/yrn ov qorhovrtnyru1 Aha ys gov cam polor azcyrn ov =o.owovrtnyru havakylov1

       Anonk bidi can yv im ‘a-ks dysnyn1

       Anonxme in/i havadarim mnaxo.nyrovn wra3 n,an bidi tnym5 yv a3t ‘rgova/nyru bidi .rgym polor azcyrovn5 tebi Sbania5 Libia5 Litia5 “-ivcia5 Giligia yv #ovnasdan5 yv min[yv hy-avor g.zinyr oronk im anovns [yn lsa/ yv ‘a-ks [yn dysa/1 Anonk a3s azcyrovn bidi badmyn im ‘a-ks yv anovns5 yv polor azcyrovn me]en 2yr y.pa3rnyru cdnylow` zanonk in/I bidi pyryn 2iyrow ov ga-kyrow5 yv 2iakar, /a/gavor cahavoragnyrow5 a3nbes` in[bes Isra3eli ortinyru sa.mosylow im dajars gov ca3in irynx zohyru in/i pyrylow5 yv ys anonx me]en in/i hamar kahananyr ov .yvdaxinyr bidi undrym56 g\use Deru1

       Yv in[bes nor yrginkn ov nor yrgiru zor aha ys g\usdy./ym in2mow bidi co3adyvyn5 a3nbes al 2yr syrovntn ov 2yr anovnu in2mow bidi co3adyvyn56 g\use Deru1

Amse amis yv ,apa;e ,apa; amen mart Yrovsa.em bidi ca3 in/i yrgrbacylov56 g\use Der Asdova/56 yv irynx tar2in bidi dysnyn in/i tem my.an[a/  martox tiagnyru5 oronx wra3en ortyru bidi [bagin5 yv oronk antatar bidi a3rin5 polor martox 0rinag ullalov hamar91

 

B0sos A-akyali Go.me Go.osaxinyrovn crova/ namagen ( 2.16-3.17 )

            Garyvorov;ivn mi4 dak anonx oronk 2yz gu knnatadyn ;e in[o4v [ek bahyr ovdylov yv qmylov5 d0nagadarov;yanx ganonnyru7 orowhydyv a3t poloru calik iraganov;yanx ,ovkn ein5 isg iraganov;ivnu Krisdosi me] e1

       {ulla3 or oyve megu ir qsdagr0nov;yamp5 hry,dagnyrovn dova/ garyvorov;yamp yv zanazan panyrov dysilknyrow 2yz moloryxne yv mrxanagen zrge7 orowhydyv a3tbisinyru martga3in hbardov;yne darova/ yn yv g\ovzyn irynk zirynk bardatryl 2yzi1 Anonk gab [ovnin Clovqin` Krisdosi hyd7 min[ty- marminu` Krisdosi ygy.yxin5 ir polor 30tyrow ov gabyrow Clovqin gabova/ ov miaxa/5 ange g\a-ne ir ajovmu5 Asdov/o3 gamkin hama2a3n1

       Kani Krisdosi hyd my-ak yv pnov;yan o3=yrov dirabydov;ynen tovrs ygak5 in[o|v gu ,arovnagek abril a3nbes` orbes ;e 2yr gyanku a,qarhen gaqovm ovnynar5 yv gu hnazantik martox go.me drova/ yv ovsovxova/ badovirannyrov5 in[bes7 8Mi4 m0dynar5 mi4 ovdyr5mi4 tb[ir95 yva3ln1 Asonk polorn al panyr yn` oronk cor/a/ov;yamp gu ‘janan1 A3tbes badoviro.nyru imasdovn grnan ;ovil` irynx paryba,dagan inknagam arda3a3dov;ivnnyrow5 qsdagr0nov;yamp yv marminu anqna3 gyrbow jn,ylow5 pa3x a3s panyru oyve ar=ek [ovnin yv mia3n marminu pavararylov gu /a-a3yn1

       Kani or 3arov;ivn a-ik Krisdosi hyd5 a3sovhydyv 2yr ov,atrov;ivnu yrgink tar2ovxek5 orowhydyv hon e Krisdos5 H0r a] go.mu nsda/1 Yrgnavor panyrov masin qorhyxek yv o[ yrgravor panyrov7 orowhydyv tovk a3s a,qarhin hamar my-ak5 orbeszi Krisdosi hyd miasin abrik a3n gyankow or Asdova/ wyrabaha/ e 2yzi1 Isg yrp Krisdos` myr gyanku` 3a3dnovi5 a3n adyn tovk al ‘a-kow bidi 3a3dnovik anor hyd1

       Hydyvapar my-xovxe4k 2yr me] yrgravor xangov;ivnnyru5 a3sinkn` 2yzme tovrs wanyxek bo-ngov;ivnu5 b./ov;ivnu5 girku5 [ar xangov;ivnu yv acahov;ivnu or g-aba,dov;ivn e5 orowhydyv a3t poloru Asdov/o3 anhnazant martox cor/yrn yn5 yv Asdova/ bidi bad=e zanonk1 Naqabes tovk al a3t poloru g\uneik5 yrp dagavin a3t xangov;ivnnyrow g\abreik1 Pa3x hima 2yzme tovrs nyrdyxek pargov;ivnu5 za3rov;ivn gam lgdi q0sk [lsovi1 Sovd mi q0sik irarov1 Mo-xek 2yr hin gyankn ov naqgin cor/yru5 yv nor mart y.ek` 2yr Arari[in badgyrin hama2a3n norocovylow5 orbeszi zAsdova/ jan[nak1 Ancam mu or norocovyxak` a4l [ga3 hrya3 gam hy;anos5 ;l’adova/ gam an;l’ad5 parparos5 wa3ryni5 /a-a3 gam azad7 ga3 mia3n Krisdos5 or amen in[ e yv polorin me]1

       Hydyvapar5 orbes Asdov/o3 go.me  undrova/ ov srpova/ yv ir seru wa3ylo. Martig` c;asird y.ek7 y.ek o.orma/5 ka.xr5 qonarh5 hyz yv harpyradar1 Irarov hanteb hantovr=o. y.ek7 yv nyryxek irarov5 yrp megt mivsin tem drdovn] mu ovnynak1 In[bes Asdova/ Krisdosi mi]oxav nyryx 2yzi5 a3nbes al tovk irarov nyryxek1 Yv a3s polorin wra3` avyli ser ovnyxek5 orowhydyv seru amen in[i ampo.]axovxi[ ,a.aqn e1 @yr srdyrovn me] krisdosi qa.a.ov;ivnu ;o. ;acavore5 orowhydyv Asdova/ a3t qa.a.ov;yan gan[yx 2yz meg marmni me]5 or Krisdosi ygy.yxin e1 Ovsdi ,norhagal y.ek Asdov/o31

       :o. Krisdosi q0sku 2yr me] pnagi ir ampo.] harsdov;yamp5 orbeszi  gadaryal imasdov;yamp sorwyxnek irarov yv zirar qradek5 yv sa.mosnyrow5 0rhnov;ivnnyrow ov hocyvor  yrcyrow 2yr sirdyrovn me] ,norhagalov;yamp zAsdova/ 0rhnek1 Yv in[ or al unek5 q0skow ;e cor/ow5 mi,d Der #isovsi anovnow urek5 anor mi]oxav cohov;ivn 3a3dnylow H0r Asdov/o31

 

#isovs Krisdosi Avydaranen usd Mad;eosi ( 22.34-23.39 )

       Yrp ‘arysyxinyru lsyxin ;e #isovs satovgyxinyru baban2yxovx5 irarov kow ygan1 anonxme megu5 0rensced mu5 #isovsu ‘or2ylov hamar harxovx78Wartaby4d5 )renkin me] o|rn e my/aco3n badoviranu91 #isovs usav anor 8Sire kov Der Asdova/t ampo.] sirdowt5 ampo.] hociowt yv ampo.] midkowt1 Asiga e my/aco3n yv a-a]in badoviranu1 Yrgrortu asor nman e5Sire ungyrt kov an2it bes1 A3s yrgov badovirannyren gaqyal yn ampo.] )renku yv marcareov;ivnnyru91

       Yrp ‘arisyxinyru havakovyxan5 #isovs harxovx anonx5 8I|n[ gu qorhik Krisdosi5 qosdaxova/ “rgi[in masin1 Oro|vn ortin e an91 Anonk badasqanyxin7 8Tavi;i91 #isovs usav anonx7 8Pa3x in[be|s Tavi; S7 Hociow nyr,n[ova/` za3n Der gu go[e ov g\use7

Deru im Diro]s usav76 a] go.ms nsde5 min[yv ;,naminyrt odkyrovt dag tnym orbes badovantan1

       8Art5 y;e Tavi; za3n Der gu go[e5 in[be|s anor ortin g\ulla391 O[ ok grxav badasqan dal #isovsi5 yv a3t 0rovune sgsyal oyve megu [er hamar2agyr iryn harxovm ov..yl1

       Aba #isovs =o.owovrtin yv a,agyrdnyrovn usav7

       8Mowsesi a;o-u nsdan 0renki ovsovxi[nyrn ov ‘arisyxinyru1 Irynx usa/nyrovn hnazantyxek yv gadaryxek zanonk5 saga3n mi4 unek in[ or irynk g\unyn7 orowhydyv anonk gu sorwyxnyn5 pa3x [yn gadaryr1 Anonk /anr yv t=ovaragir py-nyru gu tnyn martox ovsyrovn5 min[ irynk no3n py-nyru grylov novazaco3n jicn isg [yn unyr1 In[ or g\unyn` martox yryvylov hamar g\ynyn1 Irynx crabanagnyru gu la3nxnyn yv irynx hacovsdnyrovn /obyru g\yrgnxnyn1 Un;riknyrov un;axkin badovo3 dy.yru cravyl gu siryn yv =o.owarannyrov wra3 martoxme paryvnyr untovnil yv Wartabyd5a3sinkn Ovsovxi[go[ovil1 Pa3x tovk oyve megu Wartabydmi go[ek5 orowhydyv tovk polort y.pa3rnyr ek yv meg ovsovxi[ ovnik1 Yrgri wra3 oyve megu  Ha3rmi4 go[ek5 orowhydyv tovk meg Ha3r ovnik5 or yrginki me] e1 A-a]nortmi4 go[ovik5 orowhydyv 2yr miag a-a]nortu Krisdos e1 @yr me]en my/u ;o. 2yr sbasavoru ulla31 Ow or ir an2u gu par2raxne` bidi qonarhi5 yv  ow or ir an2u gu qonarhyxne` bidi par2rana31

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or yrginki arka3ov;ivnu gu ‘agek martox a-]yv7 tovk [ek mdnyr yv ;o3l [ek dar nayv anonx or g\ovzyn mdnyl1

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or meg go.me a3rinyrovn dovnyru irynx 2y-ken gu 3a’,dagek5 mivs go.me gy./avorov;yamp 2yr a.0;ku g\yrgarek7 asor hamar avyli qisd tadabardov;ivn bidi untovnik1

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr50renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or meg go.me /ow ov xamak gu ,r]ik meg norahavad unylov hamar5 isg yrp 3a]o.ik` za3n 2yzme grgnabadig avyli cyhyni ar=ani g\unek1

       8Wa~3 2yzi5 go3r a-a]nortnyr5 g\usek7An or dajarin wra3 g\yrtnov` yrtovmu gadarylov bardavorov;yan dag [e5 pa3x an or dajarin osgiin wra3 g\yrtnov` bardavor e gadarylov1 #imarny4r5 go3ry4r7 o|r megu garyvor e5 osgi|n ;e dajaru5 or gu srpacor/e osgin1 Gam g\usek7 An or zohi sy.anin wra3 yrtovm g\une` yrtovmu gadarylov bardavorov;yan dag [e5 pa3x  an or g\yrtnov sy.anin wra3 trova/ zohin wra3` bardavor e gadarylov1 #imarny4r5 go3ry4r7 o|r megu avyli garyvor e zo|hu ;e zohasy.anu5 or gu srpacor/e zohu1 Hydyvapar5 ow or g\yrtnov sy.anin wra35 g\yrtnov ;e4 sy.anin yv ;e4 hon y.a/nyrovn wra31 Ow or g\yrtnov dajarin wra35 g\yrtnov ;e4 dajarin yv ;e4 Asdov/o3 wra35 or hon gu nsdi1

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5or ananovqin5 sami;in yv [amanin dasnortu gov dak yv g\andysek )renki garyvor bardavorov;ivnnyru5 a3sinkn` artarov;ivnu5 o.ormov;ivnu yv havadarmov;ivnu1 Asonk bedk er cor/atryl5 a-anx mivsnyru andysylov1 Go43r a-a]nortnyr5 meg go.me m=.ovgu gu kamek5 mivs go.me saga3n ov.du gu gllek1

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or bnagin ov cava;in ardakinu gu makrek5 min[ cidek ;e nyrsitin y.o. ovdylikn ov qmyliku i4n[ 3a’,dagov;yamp yv a.dy.ov;yamp 2y-k pyra/ ek1 Go43r ‘arisyxi5 naq cava;in yv bnagin nyrsu makre7 a3sbisow tovrsn al makovr g\ulla31

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or gu nmanik girow jyrmgxova/ cyryzmannyrov5 oronk ardaknabes cy.yxig g\yryvin5 pa3x nyrknabes lyxovn yn my-ylnyrov osgornyrow yv amen dysagi b./ov;yamp1 No3nbes ek tovk7 ardaknabes martox artar g\yryvik5 pa3x nyrknabes lyxovn ek gy./avorov;yamp yv an0renov;yamp1

       8Wa~3 2yzi5 gy./avornyr5 0renki ovsovxi[nyr yv ‘arisyxinyr5 or marcarenyrov ,irimnyru gu ,inek yv artarnyrovn cyryzmannyru gu zartarek ov g\usek7Y;e mynk myr ha3ryrovn =amanagu abra/ ulla3ink5 marcarenyrov sbanov;yan masnagix bidi [ulla3ink1 Ahavasig5 tovk arten isg gu wga3ek ;e ortinyrn ek anonx` oronk marcarenyru godoryxin1 Caxek ampo.]axovxek 2yr ha3ryrovn gisad 2ca/ cor/u1 )2y4r5 i=yro4v /novntnyr5 in[be|s bidi garynak ‘aqovsd dal t=oqki tadabardov;ynen1 Aha5 ys 2yzi marcarenyr5 imasdovnnyr5 0renki ovsovxi[nyr bidi .rgym7 tovk anonxme omank bidi sbannek5 omank qa[ek5 ovri,nyr =o.owarannyrov me] bidi [ar[arek yv hala/ek ka.ake ka.ak1 A3sbisow polor artarnyrovn sbanov;yan masnagix y.a/ bidi ullak5 sgsyal anmy. Apeli arivnen min[yv arivnu Parakia3I orti Zakaria3i5 zor sbannyxik dajarin yv zohasy.anin me]dy.1 Hasdad cidxek5 ;e a3s polor ojirnyrovn badi=u bidi grek tovk1

       8Yrovsa.e~m5 Yrovsa.e~m5 or gu godoreir marcarenyru yv gu kargo/eir Asdov/o3 kyzi .rga/ martigu7 kani~ ancam ovzyxi ortinyrt havakyl5 in[bes havu ir 2acyru gu havake ;yvyrovn dag5 pa3x tovk5 Yrovsa.emi4 pnagi[nyr5 [ovzyxik1 Aha5 avyrag bidi ulla3 2yr dovnu1 Pa3x g\usym nayv5 a4l bidi [dysnek zis min[yv or usek7 )rhnyal ulla3 an or gov ca3 Diro] anovnow91


Abril 2001
G Y Y { H O <
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

#ovnovar 2001
"ydrovar 2001
Mard 2001
Abril 2001
Ma3is 2001
#ovnis 2001
#ovlis 2001
)cosdos 2001
Sybdympyr 2001
Hogdympyr 2001
No3ympyr 2001
Tygdympyr 2001