Սբ. Վարդանանց Շարական Նորահրաշ պսակաւոր

Նորահրաշ պսակաւոր

Նորահրաշ պսակաւոր և զօրագլուխ առաքինեաց,
Վառեցար զինու հոգւոյն արիաբար ընդդէմ մահու,
Վարդան, քաջ նահատակ, որ վանեցեր զթշնամին,
Վարդագոյն արեամբդ քո պսակեցեր զեկեղեցի:

Երկնաւոր թագաւորին զինու յաղթեալ պատերազմին,
Խոհական իմաստութեամբ, խոհեմացեալ անճառապէս,
Խորէն խորհրդական և ծանուցեալ անուն բարի,
Խաչելոյն վկայ եղեալ հեղմամբ արեան պսակեցաւ:

Րենական լուսով լցեալ արիացեալն քաջն Արտակ,
Թաթաւեալ ի կարմրութիւն բոսորային բղխեալ աղբերն,
զՓրկականն ըմպեալ զբաժակ և մկրտեալ արեամբն իւրով,
Դասակցեալ ընդ անմարմնոցն Երրերդութեանն երգել զփառս:

Սրբափայլ զգեստուք պճնեալք ի յերկնաւոր հանդիսադրէն,
Երրորդութեամբն զօրացեալ վանեալ զամուրս բանսարկուին,
Հմայեակ Հօր ընծայեալ Որդւոյ գոլով չարչարակից,
Հոգւովն յաղթեալ պատերազմին և չարասէր թագաւորին:

Էական բարւոյն դիտմամբ ընդդէմ մեղացն վառեցաւ,
Տարագնաց ելիւք յերկինս պարակցեալ ընդ անմարմնոցն,
Տաճատ զարմանալի տաճար եղեալ Երրորդութեանն,
Տէրունեան սուրբ խորհրդոյն տուն և տեղի արժանացեալ:

Ստացեալ զհաւատոյ վահան յուսոյն զրահիւք ծածկեալ,
զՓրկականն սաղաւարտ ի գլուխ եդեալ զնշան խաչին,
Վահան վեհ երեւեալն, որ մանկութեամբ նահատակեալ,
Խաչելոյն վկայ եղեալ՝ պսակեցաւ արեամբն իւրով:

Ի հոտ անոյշ ողջակիզեալ մատուցանէր զինքն նուէր,
Բանաւոր պատարագաւ ընծայելով Հօր ի հերկինս,
Արսէնն ցանկալի արդարութեամբ ճոխացեալ,
Իմաստութեամբ պայծառացեալ յեօթնարփեան շնորհաց Հոգւոյն:

Երկոքումբք հարազատովք ընտրելագոյն նահատակօք,
Յառաջեալ յամենեցունց գլուխ և աւարտ մարտիրոսաց,
Նախաշաւիղ գոլով բարեաց, յառաջադէմն Գարեգին,
Ընկալեալ զբրաբիոնն յաղթանակ նահատակացն:

Րամկական խումբ հազարաց եւ երեսնից թիւ ընդ վեցից,
Որք ընդ նոսին նահատակեալ արիաբար պատերազմաւ,
Եւ հեղին զարիւնս իւրեանց ի նորոգումն եկեղեցւոյ.
Ընդ նոսին պսակելով ի յերկնաւոր հանդիսադրէն:

Գոհութեամբ փառատրութիւն Երրորդութեանդ նուագեմք,
Բազմութեամբ պսակելոցս զմեօք մածեալ առաքինեացս,
Եկեղեցիք Հայաստանեայց պայծառապէս զարդարեցան,
Ունելով միշտ բարեխօս զճգնութիւն մարտի սոցա: